Samisk förvalt­nings­kommun / Saemien reere­met­jïelte

Strömsunds kommun ligger inom Saepmie, det vill säga det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Strömsund ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Straejmien tjïelte Saepmesne gællesje, dajvesne gusnie saemieh årroeh, berkieh jïh kultuvrine gïehtelieh. Dan gaavhtan sïejhme ahte Straejmie reeremedajvesne saemien gïelide meatan lea, gusnie saemien kultuvre jïh saemien gïele garrebe vaarjelimmiem utnieh naemhtie guktie laakesne nasjovnelle unnebelåhkoealmetji jïh unnebelåhkoegïeli bïjre tjåådtje.

Senaste nytt